Wymiana walut w hotelu Metropol Kantor Warszawa

ul. Marszałkowska 99A, 00-693 Warszawa

Jak zarobić na wymianie walut?

Obraz - Znaki walutRynek walutowy jest zależny od wydarzeń na rynku pieniężnym. Zachodzą tutaj procesy popytu i podaży dlatego tak ważna jest dokładna obserwacja i analiza zjawisk ekonomicznych. Zdarzenia powodujące wzrost popytu na walutę podnoszą jej cenę a wydarzenia powodujące wzrost podaży obniżają ją.

Spekulacja jest transakcją kupna-sprzedaży. Jej celem jest osiągnięcie określonego dochodu przez przewidywanie zmian zachodzących na rynku wymiany walut. Transakcje te zwane są spekulacyjnymi i stanowią ok. 90% obrotu na rynku Forex. Spekulatorzy obserwują stan stóp procentowych, wskaźniki stanu gospodarki, liczbę inwestycji zagranicznych, bilans handlowy państwa, jego deficyt i zadłużenie – i starają się przewidzieć wachania walut oraz ich wspólne zależności.

Na cenę waluty wpływają także wydarzenia polityczne oraz sytuacja gospodarcza kraju a czasem nawet klęski żywiołowe czy katastrofy. Dodatkowo, gospodarki różnych krajów są ze sobą powiązane, co umożliwia nam wybór trendu i rynku.

Gdy posiadamy wolne środki pieniężne warto zainwestować w kupno waluty gdy jest ona w przystępnej cenie i zarobić gdy jej wartość wzrośnie. Nie istnieje jednak złoty środek na dokładne wyliczenie momentu wymiany pieniędzy. Musimy także pamiętać że przez wymianę walut możemy nie tylko zyskać ale również stracić.