Wymiana walut w hotelu Metropol Kantor Warszawa

ul. Marszałkowska 99A, 00-693 Warszawa

Od czego zależy wartość waluty?

Obraz - Znaki walutKażdy pieniądz ma określoną wartość, zmienia się ona jednak w czasie. Proces ten wyjaśniają pojęcia ekonomiczne. Odzwierciedleniem tego są kursy walut. Na ich zmianę wpływ mają czynniki makroekonomiczne i mikroekonomiczne. Do pierwszych zaliczyć możemy:

 • przebieg inflacji w gospodarce danego kraju,
 • zmiany na rynku walutowym.

Czynnikami mikroekonomicznymi są np.:

 • ryzyko związane z posiadaniem i inwestowaniem środków pieniężnych,
 • koszt z jakim wiąże się utrata możliwości nabycia dóbr,
 • zapatrywania inwestorów na konsumpcje w danym okresie.

Kursem waluty nazywamy cenę danej waluty wyrażoną w innej walucie. Na jej wartość mają wpływ wskaźniki gospodarcze takie jak:

 • Produkt Krajowy Brutto (PKB),
 • współczynnik inflacji,
 • realne stopy procentowe,
 • wielkość bezrobocia.

Nie możemy jednak zapomnieć także o czynnikach środowiskowych takich jak:

 • polityka gospodarcza,
 • współczynniki klimatyczne,
 • międzynarodowe kontakty oraz sytuacja polityczna państwa,
 • oczekiwania kierunkujące popyt i podaż pieniądza związane z przyszłym stanem gospodarki,
 • sytuacja gospodarcza naszych partnerów gospodarczych.

Wyróżniamy kursy walut stałe, płynne i sztywne. W zależności od systemu jakie narzuciło dane państwo. Funkcjami cen walut jest m.in.:

 • regulacja wymiany oraz jej efektywność,
 • porównywanie gospodarek i dochodów różnych państw,
 • tworzenie cen na rynkach światowych,
 • informowanie o obcych walutach,
 • narzędzie polityki gospodarczej i gier finansowych.

Dzięki regularnemu śledzeniu rynku walutowego dowiedzieć się możemy o sytuacji politycznej i gospodarczej na całym świecie. Pozwoli nam to na efektywniejszą wymianę walut a co za tym idzie lepsze inwestycje biznesowe.